PAKKER AVIO

Uudised

    Sel aastal avame erapiloodi kursuse ka kevadhooajal. Selleks, et huvilistele tutvustada kursust, erapiloodi õigusi jm, ootame huvilisi kohtumisõhtule 22.jaanuaril kell 18:00 meie Tallinna kontoris Väike -Sõjamäe 20. Täpsemat infot ja alternatiivseid aegu saab kokku leppida telefonil 5188117. Saame leppida kokku aja ka Tartus kohtumiseks. ...
    Head lennuhuvilised! Sel aastal alustame erapiloodi kursusega PPL kursusega varem kui tavaliselt. Esimene kohtumine kõikidele kursusest ja eralennundusest huvitatutele toimub 15. augustil 2018 kell 18:00 meie Tallinna kontoris Väike-Sõjamäe 20. Täpsemat infot ja alternatiivseid aegu saab kokku leppida telefonil 5188117. ...

Täiendkoolituse eeskiri

1. Mõisted
1.1. Kasutatavate mõistete selgitus:
i) Täiskasvanute tööalase koolituse riiklik koolitustellimus – tasuta koolitus, mida finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium
ii) Individuaalõpe – koolitus toimub vastavalt õppija vajadustele koostatud individuaalse õppekava alusel
iii) Praktiline töö – õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas
iiii) Kontaktõpe – auditoorses või veebipõhises õppekeskkonnas toimuv õppetöö, milles osalevad korraga nii üliõpilane kui ka õppejõud, nt loeng, seminar, juhendamine, konsultatsioon
v) Kaugõpe – õppevorm, kus õpitakse pms iseseisvalt ja kaugõppesessiooni ajal toimuva õppetöö kaudu, tänapäeval e-õppe meetodeid kasutades
1.2. Kasutatavad lühendid:
i) EASA – Euroopa Lennuohutusamet
ii) ECAA – Eesti Lennuamet
iii) KK/KP – vastava kursuse koolituskäsiraamat või koolitusprogramm
iiii) LTK – Pakker Avio Lennukooli Lennutegevuskäsiraamat
v) TTK RKT – täiskasvanute tööalase koolituse riiklik koolitustellimus
2. Üldsätted
2.1. Pakker Avio Lennukooli täiendusõppe koolituse korraldamise aluseks on täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktid, Pakker Avio Lennukooli Lennutegevuskäsiraama ja muud konkreetse koolitusega seonduvad regulatsioonid
2.2. Õpe toimub vastavalt Lennukoolitusosakonna juhi ja vajadusel Eesti Lennuameti poolt kinnitatud koolituskäsiraamatule.
2.3. Õppetöö toimub kursustena. Kursuse maht on määratud koolituskäsiraamatus või koolitusprogrammis. Teooriatundide ja praktilise õppe mahtu arvestatakse astronoomilistes tundides (1 tund on 60 minutit).
2.4. Vastavalt läbitavale koolitusele kasutatakse kontaktõppe või kaugõppe vormi. Praktiline viiakse alati läbi kontaktõppe vormis.
2.5. Sõltuvalt kursusest ja õpilaste arvust võib õppetöö toimuda nii grupiõppena kui ka individuaalõppe korras.
2.6. Pakker Avio Lennukooli täiendusõppe koolituse eeskirjade mittetäitmisel on kooli esindajal õigus kursuslane koolituselt kõrvaldada.
3. Õppija staatus, õigused ja kohustused
3.1. Õppija arvatakse kursusel osalejaks lennukooli koolitusjuhi või vastutava juhi vastava teatise alusel.
3.2. Kursuslasel on õigus:
i) tutvuda vastava kursuse koolituskäsiraamatuga või -programmiga
ii) saada õpet vastavalt kehtivale koolituskäsiraamatule või –programmile
iii) saada koolituse sisu ja korraldust puudutavat informatsiooni
iiii) saada ettenähtud koolitusmaterjale
v) saada pärast koolituse edukat läbimist sellekohane tunnistus
vi) saada tõend kursuse osalise läbimise kohta, kui ei õnnestu kursust täies mahus läbida
3.3. Kursuslane on kohustatud:
i) kinnitama allkirjaga õppekorralduse eeskirjadega tutvumist
ii) täitma LTK ja KK/KP nõudeid, praktikaseadme käsiraamatu nõudeid, lennukooli sisekorra eeskirju, töötervishoiu ja tööohutusjuhendeid ning tuleohutuse juhendit
iii) hädaolukorras tegutsema vastavalt eeskirjadele ja/või kooli töötaja korraldustele
iiii) hoidma korras tema kasutuses olevad õppevahendid ja turvavarustuse
v) osalema koolitusel vähemalt kursusel ettenähtud miinimummahus
vi) täitma avalduse (TTK RKT korral) ja registreerimislehe ning allkirjastama kohalolekulehe iga koolituskorra kohta
vii) teavitama õppetööd segavatest asjaoludest koheselt õppejõudu/instruktorit või lennukooli koolitusjuhti
viii) teatama esimesel võimalusel koolitusest mitteosalemisest, puudumisest või katkestamisest
ix) täitma koolituse tagasisidelehe
x) käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele
4. Vastuvõtu kord
4.1. Kõikidele kursustele tuleb eelnevalt registreerida kas e-posti teel (info@pakkeravio.ee), telefonitsi (+372 730 9220) või Pakker Avio kontoris aadressil Lennu 44, Reola küla, Tartu maakond.
4.2. Kursusele registreerimise soovile vastatakse üldjuhul e-posti või telefoni teel hiljemalt ühe nädala jooksul.
4.3. Õigeaegselt koolitusele mitteilmunud kursuslase võib koolituse läbiviija kursusel osalejate nimekirjast kustutada.
4.4. Kursusele vastuvõtu eelduseks seatud tingimused on välja toodud vastava kursuse koolituskäsiraamatus või –programmis. Kool võib omalt poolt kehtestada lisatingimusi sõltuvalt kursuse iseloomust.
4.5. Lisaks eelmises punktis toodule kehtivad vastuvõtuks TTK RKT koolitustele järgmised tingimused:
i) RKT kursusele saamise põhiliseks valikukriteeriumiks on õigesse sihtgruppi kuulumine, õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine ja registreerumise järjekorra number
ii) RKT kursused on täiskasvanutele, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud)
iii) RKT koolitustel ei saa osaleda kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides või ülikoolides tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal õppivad isikud
iiii) Ühe poolaasta jooksul saab üks inimene osaleda kuni kahel tasuta kursusel. Vabade kohtade olemasolul on võimalik osaleda ka rohkematel koolitustel. Korraga saab osaleda ainult ühel kursusel
4.6. Tasulistest kursustest võivad osa võtta kõik kursuse tingimustele vastavad kandidaadid, kes on tasunud õppetasu.
5. Kursuse eest tasumise ja tagastamise kord ning soodustused
5.1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel.
5.2. Kursuslane tagab arve tasumise arvel märgitud tähtajaks.
5.3. Pikemate kursuste puhul on kokkuleppel Lennukooli juhiga võimalik tasuda koolituse eest osade kaupa vastavalt kirjalikus avalduses näidatud maksegraafikule.
5.4. Arve ettenähtud tähtajaks tasumata jätmisel on koolil õigus kursuslast koolitusele mitte lubada.
5.5. Maksetähtaja ületamisel ja hoolimata meeldetuletustest on koolil õigus algatada maksekäsu kiirmenetlus.
5.6. Tasulise kursuse ärajäämisel või muudetud koolitusaja mittesobimisel makstakse õppetasu tagasi.
5.7. Pakker Avio Lennukooli koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §26-le.
5.8. Lennukoolil on õigus vastavalt kursuse eelarve võimalustele rakendada koolitusele lisasoodustusi.
6. Kursusest loobumine
6.1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Pakker Avio Lennukooli kas e-posti teel (info@pakkeravio.ee) või telefonitsi (+372 730 9220).
6.2. Kursuse tasu tagastamine sõltub registreeringu tühistamise ajast järgmiselt:
i) 5 päeva või rohkem enne kursuse planeeritud algust – 100%
ii) 2-4 päeva enne kursuse planeeritud algust – 75%
iii) vähem kui 48 tundi enne kursuse planeeritud algust – ei tagastata
7. Kursuselt väljaarvamise kord
7.1. Koolitusjuht võib kursuslase järgmistel juhtudel:
i) koolituselt puudumine
ii) ebaväärikas käitumine
iii) kursuse eest tasumata jätmine
iiii) LTK ja KK/KP nõuete eiramine
8. Kursuse lõpetamine
8.1. Kursuse lõpetamise tingimused on sätestatud KK/KP-s. Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
8.2. Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.
9. Projektikoolitused
9.1. Projektikoolitused toimuvad vastavalt iga konkreetse projekti reeglistikule.
10. Eesti Töötukassa kliendid
10.1. Kursused Eesti Töötukassa klientidele toimuvad vastavalt töötukassa reeglistikule.
11. Vaidluste lahendamise kord
11.1. Erandjuhtudel ja Pakker Avio Täiendusõppe alustega reguleerimata küsimustes sõlmitakse õppija ja Pakker Avio Lennukooli tegevjuhi vahel eraldi kokkulepped.
11.2. Ettepanekuid ja kaebusi, millel soovitakse kirjalikku vastust, saab esitada ainult kirjalikult.
11.3. Kõigile kirjalikult esitatud ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest. Ettepanekuid või kaebusi menetleb Pakker Avio koolitusjuht koos asjasse puutuvate isikutega.
11.4. Kõik esitatud kaebused kogutakse eraldi kausta.
11.5. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras.
11.6. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.
12. Täienduskoolituse kursuste kvaliteedi tagamine
12.1. Täiendusõppe kursused koostatakse vastavalt ECAA, EASA ning muudele riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele.
12.2. Kursuse koostamisel lähtutakse ka sihtgrupi vajadusest.
13. Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
13.1. Täiendusõpet võivad läbi viia vastava erialase hariduse ja töökogemusega spetsialistid, kelle on õigus läbi viia kursuses nõutud õpet.
13.2. Kursuse läbiviijal on kohustuslik omada vastava kursuse läbimiseks vajaliku instruktori/õpetaja pädevusi.
13.3. Erinevate kursuste läbiviimiseks vajalikud instruktorite/õppejõudude kvalifikatsioonid on kirjas EASA vastavates määrustes.
13.4. Kursusel osalejatel on võimalus kursuse lõpus anda hinnang instruktori/õpetaja tööle.
14. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
14.1. Täiendusõppe auditoorseid tunde viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud mööbliga ja kaasaegse esitlustehnikaga varustatud klassiruumides.
14.2. Praktiline õpe toimub vastava simulatsiooniseadmega või sobivat varustust omava õhusõidukiga .
14.3. Kõik ruumid, õppetehnika ja –vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.
15. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord
15.1. Koolituse keskelt suhtlevad Pakker Avio Lennukooli esindajad kursuslaste ja instruktorite/õpetajatega, et saadud tagasiside põhjal vajadusel viia ellu muudatusi koolituse korralduses ja tagada õppeprotsessi hea kvaliteet ning klientide rahulolu.
15.2. Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse korralduse, sisu ja koolitajate kohta küsimusi sisaldava küsimustiku elektroonse või paberil ankeedi.
15.3. Tagasiside ankeetide vastuseid analüüsib Pakker Avio Lennukooli koolitusjuht koos teooriakoolituse juhi ja instruktorite/õpetajatega ja vajadusel täiendatakse või parandatakse koolitusprogrammid tagamaks koolituse kõrge kvaliteedi.